Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΙΠΕΜ ΔΟΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφωτών στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΙΠΕΜ

Αθήνα, 30.09.2014
Αριθ. Πρωτ.:62


Πληροφορίες:
Α. Στέφου,  Ν. Υφαντόπουλος
Τηλ. 210 3314837
e-mail:  mail@ipem-doe.gr

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής στο
Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
για Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες
στο πλαίσιο των Πράξεων

«Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ)
ως Δικαιούχος των Πράξεων «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας», με ΚΩΔ. ΟΠΣ 370258 για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 και ΚΩΔ. ΟΠΣ 370259 για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», προτίθεται να υλοποιήσει μια σειρά επιμορφωτικών παρεμβάσεων στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των συναδέλφων για μια σειρά επίκαιρων προσεγγίσεων σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα. Οι παρεμβάσεις βασίζονται στο συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων με πρακτικές εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, καθώς και στην αξιοποίηση σχετικών ερευνών και την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση όσων πρόκειται να συζητηθούν στις ομάδες εργασίας των επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Επιμορφωτών (εφεξής «Επιμορφωτές») για τις Επιμορφωτικές του Πρωτοβουλίες.  . Για την υλοποίηση των προγραμμάτων οι επιμορφωτές θα συνάψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, με το  ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Επισημαίνεται ότι οι συμβάσεις, που θα καταρτιστούν δεν αποτελούν συμβάσεις  εξαρτημένης εργασίας και δεν έχουν σε αυτές εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ούτε εκείνες περί ασφαλίσεως στο ΙΚΑ.
Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν τα προσόντα όπως ορίζονται παρακάτω, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Μητρώο  σύμφωνα με την παρούσα.
Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής αιτήσεων, που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται παρακάτω, στο πλαίσιο της παρούσας.
 1.     Σύντομη περιγραφή των Πράξεων
1.1. Οι Πράξεις (του Άξονα Προτεραιότητας 1 και 2) έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίες θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι Πράξεις περιλαμβάνουν τέσσερις κάθετες ενότητες δράσεων, καθώς και μια σειρά (υποστηρικτικών) οριζόντιων δράσεων.
1.2. Οι κάθετες ενότητες δράσεων αφορούν στην:
§  Ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και ανάδειξη της εμπειρίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Ευρώπη
§  Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας
§  Σχεδιασμός - Οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου – Αποκεντρωμένες Δομές του ΙΠΕΜ/ ΔΟΕ
§  Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την παρακολούθηση, υποστήριξη και προώθηση των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των άμεσων (εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) και έμμεσων (μαθητική κοινότητα, γονείς & κηδεμόνες)
1.3. Οι οριζόντιες ενότητες δράσεων αφορούν στην:
§  Οργάνωση, διοίκηση, επιστημονικό συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Πράξης
§  Εσωτερική Αξιολόγηση
§  Εξωτερική αξιολόγηση
§  Προβολή και Δημοσιότητα.

2.     Αντικείμενο της πρόσκλησης για τη Δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
2.1. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τουλάχιστον τα προσόντα, τα οποία  περιγράφονται πιο κάτω, καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις, με σκοπό τη συμμετοχή τους  στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
2.2. Τα επιμορφωτικά αντικείμενα στο πλαίσιο των οποίων θα εκτυλιχτεί το πρώτο μέρος της επιμορφωτικής παρέμβασης είναι τα παρακάτω:
·       Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
·       Εκπαιδευτική Ηγεσία [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
·       Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying) [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
Τα περιγράμματα των γνωστικών αντικειμένων παρατίθενται στο Παράρτημα 1. :
Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων βασίζεται στο μοντέλο της μεικτής μάθησης (blended learning) και αναπτύσσεται αξιοποιώντας επίκαιρες θεωρητικές προσεγγίσεις, παρουσίαση και ανάλυση πρακτικών και ατομικές ή ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα βασίζονται σε προτεινόμενα σενάρια δράσης. Η επιμόρφωση θα διαρκέσει σαράντα (40) ώρες, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις (24) ώρες θα είναι από απόσταση και 16 δια ζώσης. Τέσσερις (4) ώρες από κάθε φάση (δηλαδή 8 συνολικά) θα αφιερωθούν σε ζητήματα της κάθε ενότητας που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πράξη και εφαρμογή και θα υλοποιηθούν από Εκπαιδευτικούς Α’ Βάθμιας  Εκπαίδευσης που υπηρετούν μόνιμα σε Δημόσια Σχολεία.  Για αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές θα ενταχθούν σε δύο διακριτές ομάδες του μητρώου, βάσει των προσόντων τους. Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α) θα αφορά επιμορφωτές που θα αναπτύξουν την αντίστοιχη ενότητα θεωρητικά και εργαστηριακά (32 από τις συνολικά 40 ώρες), ενώ η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β) τους επιμορφωτές που θα αναπτύξουν θέματα της ενότητας αποκλειστικά με βάση τη σχολική πραγματικότητα (8 ώρες).     
Η δια ζώσης επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε τέσσερις (4)  4ώρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Οι δύο πρώτες θα διεξαχθούν με την έναρξη του σεμιναρίου, ενώ οι άλλες δύο συναντήσεις προτείνεται να γίνουν στο τέλος του σεμιναρίου και μετά την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης. Στις δύο πρώτες συναντήσεις έχει προβλεφθεί και χρόνος ενημέρωσης για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης..
 Κάθε επιμορφωτική παρέμβαση διαρκεί  έξι (6) εβδομάδες, εντός των οποίων θα έχουν πραγματοποιηθεί και η δια ζώσης (16 ώρες) και η εξ αποστάσεως (24 ώρες) εκπαίδευση.  
2. 3.  Οι  Επιμορφωτές  θα συνάψουν συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου, κατά τη διάταξη του άρθρου 681 ΑΚ, με το ΙΠΕΜ /ΔΟΕ, με βάση τους όρους της παρούσας στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης       », των παραπάνω Πράξεων, αντικείμενο των  οποίων είναι η υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.  
2.4. Τα καθήκοντα των Επιμορφωτών που θα αναλάβουν τα τμήματα Επιμόρφωσης είναι:
Α) Διδασκαλία και Υλικό
·          Η διδασκαλία γίνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα που ορίζει το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
·          Το υλικό και οι δραστηριότητες που αξιοποιούνται στο σεμινάριο προτείνονται από τους επιμορφωτές και εμπλουτίζονται -εφόσον χρειαστεί- από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
·          Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
·          Ακολουθούνται οι οδηγίες που δίνονται από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, καθώς επίσης και οι εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις (νόμοι, εγκύκλιοι κλ.π.), αλλά και οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Διαχείρισης..
Β) Επικοινωνία
·          Συμμετοχή σε συναντήσεις του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
·          Συνεχής επικοινωνία με το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ ή άλλους εξωτερικούς φορείς.
·          Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.
·          Συμμετοχή στην αξιολόγηση των σεμιναρίων.
Γ) Τήρηση Διαδικασιών
·          Αυστηρή τήρηση του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης  των Επιμορφωτών και Επιμορφούμενων από το σεμινάριο.
·          Τήρηση και ενημέρωση Φακέλου Υλοποίησης  Επιμορφωτικής Παρέμβασης (παρουσιολόγια επιμορφούμενων/επιμορφωτών, στοιχεία επιμορφούμενων κ.λ.π)  σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην ενότητα Παραδοτέα που ακολουθεί  και αποστολή του στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
·          Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
·          Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων, στους οποίους διεξάγονται τα σεμινάρια, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων αυτών
·          Προσαρμογή σε όποιες ανάγκες προκύψουν κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων.
    
3.     Παραδοτέα
3.1. Τα παραδοτέα των Επιμορφωτών που θα αναλάβουν τα τμήματα Επιμόρφωσης είναι:
Θέση
Παραδοτέα
Προθεσμία υποβολής
Επιμορφωτές δια ζώσης εκπαίδευσης
        Φάκελος Μαθήματος (π.χ. Αρχεία προς τους Επιμορφούμενους, Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Εργασίες)
        Φάκελος Τμήματος
Ø Πλάνο Τμήματος-Ημερομηνία Υλοποίησης της συνάντησης τμήματος/ ύλη που καλύφτηκε,
Ø Αξιολογημένες εργασίες των επιμορφούμενων από τον επιμορφωτή
Ø Παρουσιολόγια Επιμορφούμενων/ Επιμορφωτών
Ø Αξιολογήσεις Επιμορφούμενων για το επιμορφωτικό σεμινάριο
Ø Αξιολόγηση επιμορφωτικού σεμιναρίου από Επιμορφωτή μαζί με τις προτάσεις του για οποιαδήποτε βελτίωση
15 ημέρες από την ολοκλήρωση του τμήματος  στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
Επιμορφωτές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
        Εργασίες που δόθηκαν
        Αξιολογημένες εργασίες των επιμορφούμενων από τον επιμορφωτή
        Αξιολόγηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου από Επιμορφωτή μαζί με τις προτάσεις του για οποιαδήποτε βελτίωση
15 ημέρες από την ολοκλήρωση του τμήματος  στο ΙΠΕΜ/ΔΟΕ*
* Σε περίπτωση που ο επιμορφωτής επιθυμεί υλικό του, π.χ. παρουσιάσεις, σημειώσεις, εργασίες κλπ, να αναρτηθεί στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ θα πρέπει να το αποστείλει ηλεκτρονικά τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος, έτσι ώστε το υλικό να είναι έγκαιρα διαθέσιμο στην πλατφόρμα.
3.2. Εκτός των ανωτέρω παραδοτέων, ο εκάστοτε Επιμορφωτής θα συμμετέχει, ανάλογα με το περιεχόμενο των καθηκόντων του και στην εκπόνηση παραδοτέων, εκτελώντας ειδικότερα έργα, που αφορούν σε έκτακτες και τακτικές αναφορές προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΕΔΒΜ ή/και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ΙΠΕΜ /ΔΟΕ.  Η ανάθεση των ειδικότερων έργων ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ λαμβανομένου υπόψη του περιεχόμενου της παρούσας και της σχετικής σύμβασης.

4.     Παρακολούθηση Εκτέλεσης έργου – Παραλαβή Παραδοτέων και Έργου
4. 1. Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης / καλής εκτέλεσης της σύμβασης και για την παραλαβή των Παραδοτέων και του έργου των Επιμορφωτών,  είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου 9, η οποία έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (εφεξής «Επιτροπή»).
4.2. Η Επιτροπή  μπορεί να διατυπώνει εγγράφως παρατηρήσεις και υποδείξεις εφ’ όσον διαπιστώνει συγκεκριμένες πλημμέλειες στα Παραδοτέα και ο Επιμορφωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις παραπάνω εντός του τασσόμενου από την Επιτροπή χρόνου.
4.3. Η παραλαβή του συνόλου των Παραδοτέων του Επιμορφωτή  επάγεται την οριστική παραλαβή του έργου του.

5.     Προσόντα για τη συμμετοχή στο Μητρώο :
5.1. Τα προσόντα, που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά οι ενδιαφερόμενοι για την παραδεκτή υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Μητρώο Επιμορφωτών έχουν ως εξής:


Θέση
Προσόντα
Επιμορφωτές Ομάδας Α του Μητρώου (Θεωρητική και Πρακτική ανάπτυξη της θεματικής ενότητας)
§  Αναγνωρισμένος  τίτλος σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
§  Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
§  Διδακτική εμπειρία στο θέμα που θέλουν να διδάξουν τουλάχιστον 100 ωρών.
§  Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Επιμορφωτές Ομάδας Β του Μητρώου (Θέματα σε σχέση με τη σχολική πρακτική και καθημερινότητα)
§  Εκπαιδευτικοί  Α’ Βάθμιας  Εκπαίδευσης που υπηρετούν μόνιμα σε Δημόσια Σχολεία
§  Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
§  Εκπόνηση προγραμμάτων, projects, μελετών κ.λ.π. σχετικών με την θεματική ενότητα για την οποία υποβάλουν πρόταση
§  Πιστοποίηση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Επισημαίνεται ότι:
         Οι Επιμορφωτές της Ομάδας Β μπορούν να ενταχθούν και στην Ομάδα Α, προσκομίζοντας επιπλέον εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
         Στελέχη Εκπαίδευσης, όπως Περιφερειακοί Διευθυντές, Διευθυντές Εκπαίδευσης και Σχολικοί Σύμβουλοι, μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο, με την προϋπόθεση ότι θα υλοποιήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης σε εκπαιδευτική περιφέρεια διαφορετική από την περιφέρεια που υπηρετούν.
5.2. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.


6.      Έγγραφα αίτησης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Για την παραδεκτή υποβολή της αίτησής του, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και αποστείλει στο mail του ΙΠΕΜ  mail@ipem-doe.gr, την συννημένη αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα ακόλουθα:
Α) Επαγγελματική εμπειρία όπως
          α.1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
          α.2.Αντίγραφα τίτλων σπουδών
          α.3. Αποδεικτικά επιστημονικού έργου
          α.4. Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας, όπως βεβαιώσεις συνεργασίας με εκπαιδευτικούς φορείς, έγγραφο διορισμού κλπ.
Β)  Εκπαιδευτικό υλικό όπως
          β.1. Αναλυτικό διάγραμμα διδασκαλίας
          β.2. Περιγραφή της διδακτικής μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για την/τις εκπαιδευτική/ές  ενότητα/ες για την/τις οποία/ες  ενδιαφέρεται, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω και
          β.3. Ενδεικτικό Εκπαιδευτικό Υλικό σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να καλύψει 3 διδακτικές ώρες.
Προσοχή: Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτής ενδιαφέρεται για παραπάνω από μία εκπαιδευτικές ενότητες, το προς υποβολή υλικό θα αφορά όλες αυτές τις ενότητες.
Ειδικότερα όσον αφορά τα πεδία α)Επαγγελματική εμπειρία και β) Εκπαιδευτικό υλικό, οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν το σχετικό υλικό μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση
Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας
Οδός Νίκης 33
10557 ΑΘΗΝΑ


7.     Αμοιβή
7.1. Η αμοιβή του εκάστοτε επιμορφωτή αφορά το συνολικό έργο του, καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση της προσήκουσας εκτέλεσης αυτού και περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις.
Το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει οποιαδήποτε ασφαλιστική εισφορά για τον εκάστοτε Επιμορφωτή.
Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται η έκδοση των παραστατικών, που ορίζονται από τον ΚΦΑΣ.
Επισημαίνεται ότι ο Επιμορφωτής δε δικαιούται οικονομική αποζημίωση για ανεκτέλεστο τμήμα του έργου που τυχόν εγκαταλείπει χωρίς αιτία. Αντίστροφα σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας εκ μέρους του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ, αυτό οφείλει να καταβάλει την αμοιβή που αντιστοιχεί στο έργο που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της καταγγελίας. Λόγο καταγγελίας αποτελεί ιδίως η υπερβολική μείωση ή διακοπή κρατικής ή άλλης επιχορήγησης του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
7.2. Η μικτή αμοιβή των Επιμορφωτών ορίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΘΕΣΗ
€/ώρα
(Δια ζώσης εκπαίδευση)
€/ώρα
(Εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
Μέλος ΔΕΠ
27€
20€
Κάτοχος Διδακτορικού
22€
16€
Κάτοχος Μεταπτυχιακού
19€
14€
Κάτοχος Πτυχίου
17€
12€


8. Προθεσμία Υποβολής αίτησης
8.1. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης αρχίζει  από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και λήγει την Τετάρτη, 15/10/2014 και ώρα 14:00 μ.μ.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (www.ipem.gr) και της ΔΟΕ (www.doe.gr).

9. Διαδικασία Αξιολόγησης
9.1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για συμμετοχή στο μητρώο Επιμορφωτών καθώς και η  επιλογή Επιμορφωτών από το Μητρώο  προς σύναψη σύμβασης για την πιλοτική φάση της Επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΠΕΜ /ΔΟΕ.
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων, που υποβάλουν αίτηση είναι εμπιστευτική.
9.2. Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης του Επιμορφωτή στο Μητρώο περιλαμβάνει :
§  Έλεγχο του παραδεκτού της αίτησης κατά τα ανωτέρω.
§  Αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
§  Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους προτείνοντες, των οποίων οι προτάσεις θεωρεί, ότι πληρούν τις παραπάνω απαιτήσεις, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία, την επιστημονική εξειδίκευση που διαθέτουν και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν. .
§  Εφόσον τα προσόντα του υποψηφίου κριθούν επαρκή σε σχέση με τις απαιτήσεις της παρούσας, ο υποψήφιος εντάσσεται στο Μητρώο και συγκεκριμένα στην επιμέρους Ομάδα (Ομάδα Α ή Ομάδα Β), που αντιστοιχεί στα προσόντα/δικαιολογητικά  του, με σχετική απόφαση του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ.
9.3. Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης σύμβασης σε Επιμορφωτές που είναι ενταγμένοι  στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ έχει ως εξής:
§  Κλήρωση μεταξύ των ενταγμένων στο Μητρώο Επιμορφωτών, η οποία πραγματοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή  στην έδρα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ .
§  Εισήγηση στο Δ.Σ του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ  για την αποδοχή των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.
§  Μετά την αποδοχή από το Δ.Σ του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ  των ανωτέρω, ακολουθεί η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις εκάστοτε ανάγκες του έργου .

10. Πληροφορίες / Διευκρινήσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: στους κ.κ. Α. Στέφου, Ν. Υφαντόπουλο, τηλ.: 210 3314837, e-mail: mail@ipem-doe.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:30 έως 13:30.


Ο Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ)

Εμμανουήλ Ανδρουλάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα - Ποσοτική ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων

Περιεχόμενο:
Το αντικείμενο προτίθεται να καλύψει γενικά θέματα (ποσοτικής) εκπαιδευτικής έρευνας και βασικά στοιχεία ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων με εργαστηριακό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και όχι στη μαθηματική μεθοδολογία εξαγωγής του. Θα καλυφθούν βασικά στοιχεία ερευνητικού σχεδιασμού και έννοιες περιγραφικής στατιστικής, όπως οι κυριότεροι δείκτες θέσεως και διασποράς (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, διάμεσος, συντελεστής μεταβλητότητας, εκατοστιαία σημεία). Επίσης, θα γίνει παρουσίαση των πιο διαδεδομένων τεχνικών στατιστικής ανάλυσης όπως Χ2 , t-test και συντελεστών συσχέτισης. Η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται με τη χρήση διαθέσιμων λογισμικών τα οποία και θα παρουσιάζονται αναλυτικά. Η έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή των παραπάνω σε δεδομένα εκπαιδευτικής έρευνας.

Στόχοι:
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:
Ø υπολογίζουν και ερμηνεύουν στατιστικούς δείκτες
Ø κατασκευάζουν, παρουσιάζουν και ερμηνεύουν πίνακες και διαγράμματα
Ø πραγματοποιούν αναλύσεις με πίνακες διπλής εισόδου
Ø υλοποιούν αναλύσεις συσχετίσεων
Ø χρησιμοποιούν διαθέσιμα λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένωνΕκπαιδευτική Ηγεσία

Περιεχόμενο:
Η ενότητα στοχεύει στην απόκτηση μιας ευρείας αντίληψης του εκπαιδευτικού οργανισμού, ώστε όσοι συμμετάσχουν να εξοικειωθούν και να είναι σε θέση να αναλύουν βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Θα γίνει αναφορά σε βασικές θεωρίες ηγεσίας όπως ηγεσία με βάση το αποτέλεσμα, τις ανθρώπινες σχέσεις, κατά περίπτωση κλπ. 

Στόχοι:
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να:
Ø  χειρίζονται τις βασικές θεωρητικές έννοιες της διοίκησης και της ηγεσίας στην εκπαίδευσης
Ø  επιλέγουν ανάμεσα σε πρότυπα ηγεσίας
Ø  είναι σε θέση χειρίζονται σχέδια εφαρμογής των θεωριών της ηγεσίας στο επίπεδο της σχολικής μονάδας
Ø  αναστοχασθούν σχετικά με τις ευκαιρίες αλλά και τα προβλήματα που παρέχουν οι ιδέες της διοίκησης και της ηγεσίας στο περιβάλλον του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.


Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying)

Περιεχόμενο:
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναλυθούν η έννοια της ενδοσχολικής βίας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού, οι τρόποι και οι μορφές εκδήλωσης της ενδοσχολικής βίας, το  ποιούς αφορά και ποιοι εμπλέκονται. Θα αναλυθεί επίσης ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός (cyber–bullying) με έμφαση στα χαρακτηριστικά-μορφές και αίτια, στοιχεία και έρευνες, διαστάσεις του φαινομένου εντός του σχολικού περιβάλλοντος. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο τρίτο μέρος θα αναλυθούν εμπειρίες των εκπαιδευτικών από το συγκεκριμένο φαινόμενο και θα συζητηθούν τρόποι διαχείρισης των σχετικών προβλημάτων.

Στόχοι:
Ø Στο τέλος αυτής της ενότητας οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να έχουν:εξοικειωθεί με τις έννοιες ‘ενδοσχολική βία’, ‘ενδοσχολικός εκφοβισμός’ και ‘κυβερνοεκφοβισμός’, με τις διαστάσεις και τις μορφές εκδήλωσης και εμφάνισής τους εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Ø εμβαθύνει στο νομικό πλαίσιο αντιμετώπισης των φαινομένων στο ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο
Ø αναδείξει και αναλύσει την εμπειρία τους από το χειρισμό παρόμοιων καταστάσεων εντός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
Ø αποκτήσει μια κριτική ματιά απέναντι στα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και ειδικότερα αυτό της ενδοσχολικής βίας και του τρόπου με τον οποίο το άτομο δομεί την κοινωνική πραγματικότητα

Ø προχωρήσει σε ένα ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: