Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

ΙΠΕΜ ΔΟΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιμορφούμενων στα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΙΠΕΜ

Αθήνα, 30.09.2014
Αριθ. Πρωτ.:61


Πληροφορίες:
Γ. Γιούρντας,  Ν. Υφαντόπουλος
Τηλ. 210 3314837
e-mail:  mail@ipem-doe.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής
στις  Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ
στο πλαίσιο των Πράξεων

«Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης»
των Αξόνων Προτεραιότητας 1 & 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ)
ως Δικαιούχος των Πράξεων «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας», με ΚΩΔ. ΟΠΣ 370258 για τον Άξονα Προτεραιότητας 1 και ΚΩΔ. ΟΠΣ 370259 για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», προτίθεται να υλοποιήσει μια σειρά επιμορφωτικών παρεμβάσεων στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των συναδέλφων σε μια σειρά επίκαιρων προσεγγίσεων σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά θέματα. Οι παρεμβάσεις βασίζονται στο συνδυασμό θεωρητικών γνώσεων με πρακτικές εφαρμογής τους στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, στην αξιοποίηση σχετικών ερευνών καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση όσων πρόκειται να συζητηθούν στις ομάδες εργασίας των επιμορφωτικών παρεμβάσεων.
Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 9 με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών», το Ινστιτούτο θα υλοποιήσει επιμορφωτικές παρεμβάσεις  ως εξής:
§  Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
§  Εκπαιδευτική Ηγεσία [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
§  Σχολική βία και εκφοβισμός (bullying) [Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας]
Καθένα από τα παραπάνω προγράμματα/τμήματα θα είναι δυναμικότητας έως 25 ατόμων. Η διάρκεια κάθε προγράμματος/ τμήματος επιμόρφωσης θα είναι σαράντα (40) ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν  σε τρεις φάσεις ως εξής:

·        1η φάση: Η πρώτη φάση αφορά στη δια ζώσης επιμόρφωση. Έχει συνολική διάρκεια 8 ώρες και θα πραγματοποιηθεί σε δύο 4ωρες συναντήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας των εκπαιδευτικών, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 (ώρες 17:00-21:00) και το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014 (ώρες 09:00-13:00).
·        2η φάση: Η δεύτερη φάση αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση   χωρίς τη φυσική παρουσία του επιμορφούμενου σε αίθουσα. Έχει συνολική διάρκεια 24 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014.
·        3η φάση: Η τρίτη φάση αφορά στη δια ζώσης επιμόρφωση και έχει συνολική διάρκεια 8 ώρες. Θα πραγματοποιηθεί σε δύο 4ωρες συναντήσεις εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι αφιερωμένη σε ζητήματα της κάθε ενότητας που έχουν άμεση σχέση με τη σχολική πράξη και εφαρμογή
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Α/Βάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα σεμινάρια επιμόρφωσης παρακαλούνται να στείλουν τη συννημένη αίτηση  στο Fax 2103212785, ή στο mail του ΙΠΕΜ mail@ipem-doe.gr . Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν το αργότερο ως την Δευτέρα 20/10/2014. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας η ηλεκτρονική εγγραφή δεν θα είναι δυνατή.
Επισημαίνεται ότι όσοι από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς είχαν υποβάλει σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ για την πιλοτική εφαρμογή και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια επιμόρφωσης οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις  συμμετοχής στα παραπάνω τμήματα ξεπερνούν σε αριθμό τη δυναμικότητα των τμημάτων, το ΙΠΕΜ/ΔΟΕ θα προβεί σε κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στους χώρους του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ από ορισμένη για το σκοπό αυτό Επιτροπή.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ (www.ipem.gr) και της ΔΟΕ (www.doe.gr) για τουλάχιστον 15 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κ.κ. Γ. Γιούρντα και Ν. Υφαντόπουλο, τηλ.: 210 3314837, e-mail: mail@ipem-doe.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:30 έως 13:30.


Ο Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών – Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΙΠΕΜ/ΔΟΕ)

Εμμανουήλ Ανδρουλάκης


Δεν υπάρχουν σχόλια: